Najczęściej zadawane pytania Liceum dla Dorosłych

Jakie uprawnienia posiadają szkoły SKK?

Szkoły SKK posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

W jaki sposób mogę zapisać się do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych SKK?

Do liceum zapisać się można zarówno osobiście, jak i wstępnie za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie internetowej, jednak o nadaniu statusu Słuchacza decyduje osobista wizyta w jednym z sekretariatów szkół w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Poznaniu lub Warszawie i wypełnienie wymaganych dokumentów.

Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla osób chcących zapisać się do LO?

Szkoła SKK jest placówką edukacyjną skierowaną do dorosłych, a więc w procesie rekrutacji mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które ukończyły 16. rok życia.

Szkoły SKK nie ustanawiają górnej granicy wiekowej, zatem u nas uczyć się może każdy.

Jakie dokumenty są wymagane, aby zapisać się do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych SKK?

W celu dokonania zapisu do liceum ogólnokształcącego, należy złożyć:

- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum lub szkoły podstawowej – oryginał lub odpis,

- przedstawić dokument tożsamości.

Jakiej wysokości opłaty należy uiścić, podejmując decyzję o zapisaniu się do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych SKK?

Licea dla Dorosłych SKK są szkołami darmowymi, żadne opłaty nie są więc wymagane.

Czy liczba miejsc w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych SKK jest ograniczona?

Tak, ilość miejsc w szkole jest ograniczona. O przyjęciu do niej decyduje data zgłoszenia i dostarczenia dokumentów do odpowiedniego sekretariatu.

Ile czasu trwa nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych SKK?

Czas trwania nauki w liceum ogólnokształcącym uzależniony jest od aktualnie posiadanego poziomu wykształcenia i przedstawia się, jak niżej:

- po Zasadniczej Szkole Zawodowej (ZSZ) - 2 lata

- po Gimnazjum - 3 lata

- po Szkole Podstawowej - 3 lata

Jakie wykształcenie uzyskam po ukończeniu liceum dla dorosłych?

W momencie ukończenia liceum słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Jak często odbywają się zajęcia w liceum ogólnokształcącym?

Zajęcia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem zjazdów.

Jaki poziom frekwencji pozwala na promocję na następny semestr?

Należy wykazać minimum 50% obecności na zajęciach w skali miesiąca, aby uzyskać promocję na kolejny semestr.

W przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu obecności, słuchacz zostaje nieklasyfikowany wraz z końcem semestru.

Gdzie znajdę informację dotyczącą planu zajęć?

Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Czy w trakcie trwania nauki mogę wypożyczyć oryginał świadectwa?

Tak, jednak w jego miejsce należy pozostawić w sekretariacie kopię wraz z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Czy SKK wydaje zaświadczenia do ZUS-u, WKU, MOPS-u, GOPS-u?

Tak, można je uzyskać w sekretariacie.

Posiadając status szkoły publicznej, SKK wydaje zaświadczenia do wszystkich instytucji.

Czy SKK wydaje legitymacje i czy uprawniają one do jakichkolwiek zniżek?

Tak, SKK wydaje legitymacje uprawniające do zniżek w PKP (do 26. roku życia), komunikacji miejskiej (do 24. roku życia) oraz w wielu innych miejscach, z którymi SKK współpracuje (szczegóły na stronie internetowej).

Kiedy mogę otrzymać legitymację oraz zaświadczenie?

Zaświadczenie można otrzymać na wniosek już w momencie złożenia kompletu dokumentów (realizacja w terminie 3 dni roboczych), natomiast legitymacja zostaje wydana po rozpoczęciu semestru.

Czy z uczęszczania do szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie nauki i czy decyzja ta rodzi jakiekolwiek konsekwencje finansowe lub prawne?

W każdej chwili można pisemnie zrezygnować z nauki w SKK z zachowaniem:

-  3-miesięcznego okresu wypowiedzenia - dla semestrów kontynuujących naukę,

- 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia - dla semestrów rozpoczynających naukę jesienią 2018/2019.

Czy inny członek rodziny, partner lub znajomy może odebrać lub złożyć w moim imieniu dokumenty?

Tak, jednak koniecznym jest posiadanie pisemnego upoważnienia podpisanego przez osobę zainteresowaną.

Najczęściej zadawane pytania Szkoły Policealne

Jakie uprawnienia posiadają szkoły SKK?

Szkoły SKK posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

W jaki sposób mogę zapisać się do Szkoły Policealnej SKK?

Do szkoły zapisać się można zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie internetowej, jednak o nadaniu statusu Słuchacza decyduje osobista wizyta w jednym z sekretariatów szkół w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Poznaniu lub Warszawie i wypełnienie wymaganych dokumentów.

Jakie dokumenty są wymagane, aby zapisać się do Szkoły Policealnej SKK?

Aby zapisać się do szkoły policealnej należy złożyć:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis,

- przedstawić dokument tożsamości.

Nie wymagamy matury!

Czy możliwym jest zapisanie się do szkoły policealnej, nie posiadając matury?

Tak, wymagane jest jedynie ukończenie szkoły średniej.

Jakiej wysokości opłaty należy uiścić, podejmując decyzję o zapisaniu się do szkoły policealnej?

Szkoły Policealne są szkołami darmowymi, żadne opłaty nie są więc wymagane.

Wyjątek stanowią:

- Policealna Szkoła Informatyczna

- Policealna Szkoła Ortoptystek

- Policealna Szkoła Techników Elektroradiologów

- Policealna Szkoła Techników Ortopedów

Czy liczba miejsc w szkole policealnej jest ograniczona?

Tak, ilość miejsc w szkole jest ograniczona. O przyjęciu do niej decyduje data zgłoszenia i dostarczenia dokumentów do odpowiedniego sekretariatu.

Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla osób chcących zapisać się do szkoły?

Szkoła SKK jest placówką edukacyjną skierowaną do dorosłych, a więc w procesie rekrutacji mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które ukończyły 18. rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Szkoły SKK nie ustanawiają górnej granicy wiekowej, zatem u nas uczyć się może każdy.

Jak często odbywają się zajęcia w szkole policealnej?

Zajęcia w policealnej szkole SKK odbywają się w trybach:

- zaocznym: w sobotę oraz w niedzielę, co 2 tygodnie,

- stacjonarnym: w każdą sobotę i niedzielę z wyłączeniem świąt,

- dziennym: od poniedziałku do piątku.

Zajęcia w jednorocznym studium policealnym odbywają się w trybie weekendowym, co 2 tygodnie.

Ile czasu trwa nauka w szkole policealnej SKK?

1. Szkoła Policealna dająca tytuł Technika trwa 2 lata, z wyjątkiem takich, jak:

- Asystent Stomatologiczny (1 rok),

- Florysta (1 rok),

- Opiekun Medyczny (1 rok),

- Opiekun Środowiskowy (1 rok),

- Technik BHP (1,5 roku),

- Technik Dentystyczny (2,5 roku),

- Technik Elektroradiolog (2,5 roku),

- Technik Sterylizacji Medycznej (1 rok)

2. Studium Policealne dające tytuł Specjalisty trwa 1 rok.

 

Jaki poziom frekwencji pozwala na promocję na następny semestr?

Należy wykazać minimum 50% obecności na zajęciach w skali miesiąca, aby uzyskać promocję na kolejny semestr.

W przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu obecności, słuchacz zostaje nieklasyfikowany wraz z końcem semestru.

Jakie wykształcenie uzyskam po szkole policealnej SKK?

Po ukończeniu Szkoły Policealnej słuchacz otrzymuje świadectwo jej ukończenia na druku MEN oraz może przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymuje tytuł technika oraz świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplementy w języku polskim i języku angielskim;
Po ukończeniu Jednorocznego Studium SKK słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studium na druku MEN z tytułem specjalisty oraz dyplom.

Gdzie znajdę informację dotyczącą planu zajęć?

Plany zajęć dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Czy w trakcie trwania nauki mogę wypożyczyć oryginał świadectwa?

Tak, jednak w jego miejsce należy pozostawić w sekretariacie kopię wraz z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Czy SKK wydaje zaświadczenia do ZUS-u, WKU, MOPS-u, GOPS-u?

Tak, można je uzyskać w sekretariacie.

Posiadając status szkoły publicznej, SKK wydaje zaświadczenia do wszystkich instytucji.

Kiedy mogę otrzymać legitymację oraz zaświadczenie?

Zaświadczenie można otrzymać na wniosek już w momencie złożenia kompletu dokumentów (realizacja w terminie 3 dni roboczych), natomiast legitymacja zostaje wydana po rozpoczęciu semestru.

Czy z uczęszczania do szkoły można zrezygnować w dowolnym momencie nauki i czy decyzja ta rodzi jakiekolwiek konsekwencje finansowe lub prawne?

W każdej chwili można pisemnie zrezygnować z nauki w SKK z zachowaniem:

-  3-miesięcznego okresu wypowiedzenia - dla semestrów kontynuujących naukę,

- 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia - dla semestrów rozpoczynających naukę jesienią 2018/2019.

Czy inny członek rodziny, partner lub znajomy może odebrać lub złożyć w moim imieniu dokumenty?

Tak, jednak koniecznym jest posiadanie pisemnego upoważnienia podpisanego przez osobę zainteresowaną.

Najczęściej zadawane pytania Kursy Zawodowe

W jakich godzinach, dniach odbywają się zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w dwóch systemach: W tygodniu - 2-3 spotkania w godzinach popołudniowych (godziny dostosowywane są do grupy), W weekendy – zajęcia w soboty i/lub niedziele od godzin porannych.

Jaki dokument uzyskam po kursie?

Po kursie uzyskujesz zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W przypadku uczestnictwa w kursach kosmetycznych w oddziale w Bydgoszczy - dodatkowo otrzymujesz certyfikat SKK.

Czy dopuszczalna jest nieobecność na zajęciach na kursie?

Tak, jednak wymagana jest frekwencja na zajęciach na poziomie powyżej 50%.

Co muszę ze sobą zabrać na zajęcia?

Zupełnie nic, w SKK zapewniamy pełen pakiet startowy - notatnik, długopis, teczka.

Jak liczne są grupy?

Zajęcia prowadzimy w kameralnych grupach. W zależności od specyfiki kursu, grupy liczą 4 – 10 osób.

Czy jest możliwość rozłożenia płatności na raty?

Tak - przy zapisie prosimy o uiszczenie 30% ceny kursu, pozostałą kwotę można - po uzgodnieniu z koordynatorem - rozłożyć na raty.

Czy jest możliwość finansowania kursu przez Urząd Pracy i inne instytucje tego typu?

Tak, współpracujemy z Urzędami Pracy, Fundacjami, Towarzystwami i innymi instytucjami. Po złożeniu odpowiedniego wniosku w danej jednostce Kursant może ubiegać się o sfinansowanie szkolenia.

Czy kurs kończy się egzaminem?

W zależności od specyfiki szkolenia, niektóre kursy kończą się testem sprawdzającym wiedzę bądź egzaminem praktycznym.

Czy jest ograniczenie wiekowe w przypadku udziału w szkoleniu?

W SKK nie stosujemy ograniczeń wiekowych - w kursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia bądź osoba od 16. roku życia za zgodą opiekuna prawnego.

Czy udział w kursie zawodowym SKK jest uzależniony od wykształcenia?

Kursy w SKK skierowane są do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Jedynym wyjątkiem jest kurs dla opiekunów w żłobku oraz klubiku dziecięcym, na którym, zgodnie z rozporządzeniem, wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego.

Czy grupy są zróżnicowane wiekowo?

Tak - na kursach zawodowych SKK nie ma ograniczeń co do wieku.

Szkoły Kursy Kariera w Bydgoszczy

Szkoły Kursy Kariera w Warszawie

Szkoły Kursy Kariera w Toruniu

Szkoły Kursy Kariera w Poznaniu

Szkoły Kursy Kariera w Łodzi

Szkoły Kursy Kariera w Radomiu